Tiráž

TDK-Slovakia s.r.o.
Kukučínova 2148/84
017 01 Považská Bystrica
Tel. 042/4301 600
Fax 042/4301 690
E-Mail: info@tdk-service.sk
Internet: www.tdk-service.sk

Konateľ:

Ing. Jaroslav Kolník, Bc. Anna Mošková

Obchodný register:

Obchod. Register Okres. Súdu Trenčín, oddiel Sro, Vložka č. 3243/R 
IČO: 31643019, IČ DPH: SK2020440609

Zodpovedný v zmysle tlačového práva:

Ing. Jaroslav Kolník

Ručenie za obsahy

Obsahy našich stránok boli vyhotovené s najväčšou starostlivosťou. Nemôžeme ručiť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť. Ako poskytovateľ služieb sme podľa  § 6 ods. 1 MDStV a § 8 ods. 1 TDG podľa všeobecných zákonov zodpovední za vlastné obsahy na tejto stránke.  Poskytovatelia služieb nie sú povinní kontrolovať vami sprostredkované,  alebo uložené cudzie informácie, alebo pátrať po situáciách, ktoré upozorňujú na protiprávne činnosti. Povinnosti na odstránenie alebo zablokovanie využitia informácií všeobecných zákonov zostávajú z toho vynechané. Ručenie, ktoré sa toho týka,  je možné až v čase spoznania konkrétneho porušenia práva. Po zistení  príslušného porušenia práva,  okamžite odstránime tieto obsahy.

Ručenie za linky

Naša ponuka obsahuje linky k externým webovým stránkam tretích, na ktorých obsahy nemáme žiaden vplyv. Za tieto cudzie obsahy preto nemôžeme prebrať žiadnu záruku. Za obsahy načítaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ,  alebo prevádzkovateľ stránok.  Linkované stránky boli v čase linkovania skontrolované na možné porušenia práva. Protiprávne obsahy neboli v čase linkovania rozpoznateľné. Bolo by nezmyselné permanentne obsahovo kontrolovať linkované strany bez konkrétnych dôvodov porušenia zákonov. Pri zistení porušenia práva odstránime takéto linky. 

Autorské práva

Prevádzkovatelia stránok sa snažia stále zohľadňovať autorské práva iných, príp. siahnuť na samostatne vytvorené, ako aj nelicenčné.

Obsahy vytvorené prevádzkovateľmi stránok  a  výtvory na týchto stránka podliehajú nemeckému autorskému právu. Príspevky tretích strán sú ako také označené. Kopírovanie, spracovanie, rozširovanie  a využitie každého druhu mimo hraníc autorských práv si vyžadujú písomný súhlas príslušného autora, príp. zhotoviteľa. Downloady a kópie týchto stránok sú povolené len pre súkromné použitie, nie sú určené pre obchodné použitie.

Vyhlásenie o ochrane dát

Podávame a používame Vaše osobné údaje výlučne v rámci ustanovení o ochrane údajov Spolkovej Republiky Nemecko. V nasledujúcom Vás poučíme o druhu, objeme a účele zistenia a použitia údajov vzťahujúcich sa na konkrétnu osobu. Toto oznámenie si môžete kedykoľvek nájsť na našej webovej stránke.

Sprostredkovanie a protokolovanie údajov k systémovo interným a štatistickým účelom Váš internetovský prehliadač sprostredkuje pri návšteve našej webovej stránky z technických dôvodov automaticky dáta na náš webový server.  Jedná sa pritom okrem iného o údaje a čas prístupu, URL odkazovanú webovú stránku, vyvolaný súbor, množstvo poslaných dát, typ a verzia prehliadača, prevádzkový systém, ako aj Vašu IP adresu. Tieto údaje sa uložia oddelene od iných údajov, ktoré ste zadali v rámci využitia našej ponuky. Priradenie údajov k určitej osobe nie je možné, nemôžeme vykonať. Tieto údaje sa vyhodnocujú k štatistickým účelom a na záver sa vymažú.

Základný súbor údajov

Pokiaľ má byť medzi Vami a nami zmluvný pomer odôvodnene obsahovo spracovaný alebo zmenený, dávame a použijeme Vaše osobné údaje, pokiaľ je to k tomuto účelu potrebné.

Na nariadenie príslušných miest môžeme výnimočne dať informáciu o týchto údajoch (základný súbor údajov), pokiaľ by to malo slúžiť pre účely trestného stíhania, pre zabránenie nebezpečenstva a bolo by to potrebné k splneniu zákonitých úloh úradov pre ochranu ústavy, alebo vojenskej služby, obrannej služby, alebo k presadeniu práv na duševné vlastníctvo.

Použiteľné údaje

Dávame a používame Vaše osobné údaje, pokiaľ je to potrebné, aby sme umožnili použitie našej internetovej ponuky, alebo aby sme ju vyúčtovali (využiteľné údaje). K tomu patrí Vaša identifikácia a údaje začiatku a konca, ako aj objem využitia našej ponuky.

Pr účely reklamy, prieskumu trhu a vytvorenia našej internetovej ponuky podľa Vašich potrieb, smieme pri použití pseudonymov vytvoriť užívateľské profily. Máte právo nesúhlasiť s použitím týchto údajov. Užívateľské profily nesmieme spojiť s údajmi o nositeľovi pseudonymu.

Na nariadenie príslušných miest smieme výnimočne dať informáciu  o týchto údajoch (základný súbor údajov), pokiaľ by to malo slúžiť pre účely trestného stíhania, k zabráneniu nebezpečenstva, a bolo potrebné k splneniu zákonitých úloh úradov pre ochranu ústavy alebo vojenskej a obrannej služby alebo k presadeniu práv na duševné vlastníctvo

Cookies

Aby sme obsah funkcie našej internetovej ponuky rozšírili a aby sme vytvorili komfortné využitie našej internetovej ponuky, používame „Cookies“ súbory. Pomocou týchto „Cookies“ môžu po vyvolaní našej webovej stránky byť uložené údaje na vašom počítači. Máte možnosť zabrániť uloženiu  Cookies na Vašom počítači odpovedajúcimi nastaveniami na Vašom prehliadači. Tým by sa vlastne mohol obsah funkcie našej ponuky ohraničiť.

Právo informácií

Ako užívateľ našej internetovej ponuky máte právo požadovať od nás informácie, ktoré sú uložené k Vašej osobe, alebo k Vášmu pseudonymu. Na požiadanie môžeme dať informáciu aj v elektronickej forme.

Design, koncepcie dizajnu a technická realizácia:

Lürssen Brügmann Werbeagentur GmbH
Sauerbruchstraße 39-41
24537 Neumünster
nemecko
www.lbwa.de